TOVAR V AKCII


INFORMÁCIE PRE ZÁKAZNÍKOV » OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú predaj a kúpu tovaru a určujú zásady obchodných vzťahov medzi kupujúcim a predávajúcim Marekom Hadalským-HAD-SYSTEM,Soľnobanská 12329/9A Prešov 08005 ako prevádzkovateľom internetového obchoduKupujúci vyjadruje svoj súhlas slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, bez nátlaku a tiesne s nižšie uvedenými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom okamihom odoslania objednávky predávajúcemu.
Kupujúci  výslovne prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné ustanovenia a podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Marek Hadalský-HAD-SYSTEM so sídlom Soľnobanská 12329/9A, 080 05  Prešov IČO: 36903701, IČ DPH: SK1020006999, zapísaná v živnostenskom registri č. 707-16766 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak v samostatnej kúpnej zmluve alebo inej dohode, obchodné podmienky tu uvedené (ďalej len „podmienky“) tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvného vzťahu medzi zákazníkom a prevádzkovateľom eshopu www.usshop.sk (ďalej len „HAD-SYSTEM“), ktorý vznikol v súvislosti s dodaním tovaru a produktov  kupujúcemu (ďalej len „Kúpna zmluva“).

1.2 Marek Hadalský-HAD-SYSTEM nenesie zodpovednosť za poškodenie, stratu alebo výdavky vzniknuté priamo alebo nepriamo z dôvodu akéhokoľvek zlyhania alebo oneskorenia pri realizácii povinností, ktoré sú dôsledkom akejkoľvek udalosti alebo okolnosti mimo kontroly predávajúceho, vrátane vyššej moci a výpadku dodávky elektrického prúdu, výpadku zariadenia, nedostupnosti internetovej stránky had-system.sk.

1.3 Kupujúci svojím  vykonaním a odoslaním objednávky potvrdzuje, že plne rozumie a súhlasí s obchodnými podmienkami predaja uvedené v týchto ustanoveniach a podmienkach.

1.4 Prevádzkovateľ Marek Hadalský–HAD-SYSTEM si vyhradzuje právo na menšie úpravy opisu produktov, charakteristiky a fotografie, ktoré sú orientačné alebo ilustračné a  všetky informácie uvedené a zverejnené na internetovej stránke HAD-SYSTEM, bez toho, aby o týchto zmenách musel oboznámiť kupujúcich ako aj ostatných zaregistrovaných zákazníkov HAD-SYSTEM. Chyby a omyly v texte a vo vyobrazení sú vyhradené.

2.Cenové podmienky

2.1.Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom had-system.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty

2. 2.Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť zvýšiť ,alebo znížiť ceny tovarov uvedené na had-system.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na had-system.sk. Úprava ceny sa nevzťahuje na tovar ktorý si kupujúci už objednal. V prípade, ak sa na had-system.sk objaví pri niektorom tovare  evidentne chybná cena (alebo ak je pri cene tovaru uvedená nula)Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za riadnu cenu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy.Ochrana údajov

3.Dodacia lehota

3.1Objednávky vybavujeme štandartne do 3-4 týždňov od objednania. .Ak z dôvodu meškania zo strany výrobcu ,alebo dodávaťeľa ,alebo z dôvodu nepredpokladateľných udalostí,ktore niesú pod kontrolou prevádzkovateľa HAD-SYSTEM. dôjde k predlženiu dodacej lehoty viac ako 4-týždne budeme Vás o tom informovať.Kupujúci súhlasí s predľžením dodacej lehoty z uvedených dôvodov v súlade s §13 Zákona č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

4.Dodanie tovaru aspôsob doručenia.

4.1.Objednaný tovar bude doručený formou dobierky  spolu s daňovým dokladom ktorý slúži zároveň aj ako záručný list na adresu ktorú uviedol kupujúci aka adresu na doručenie.

4.2,Tovar ostáva vo vlastníctve HAD-SYSTEM až do zaplatenia celej kúpnej ceny za tovar.

 

5.Platobné podmienky

5.1 Za objednaný tovar môžete zaplatit

a) formou dobierky,platbu uskutočníte pri preberaní zásielky na pobočke pošty, alebo poštovému doručovateľovi

b) zaplatením zálohovej faktúry na náš bankový účet, následne bude doručená zásielka spolu s daňovým dokladom.

5.2 Prevádzkovateľ internetového obchodu HAD-SYSTEM (predávajúci) si vyhradzuje právo požadovať zaplatenie zálohy ( úhradu zálohovej faktúry) pri objednaní tovaru v sume vyššej ako 100,00 EUR.

 

 

6 Záručné podmienky

6.1 Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Doklad o prevzatí tovaru (zaplatení) si dôkladne uschovajte.

6.2 Zrušenie, alebo stornovanie objednávky:
Objednávateľ má právo na vrátenie tovaru pri zakúpení tovaru prostredníctvom internetu do 7 dní odo dňa prevzatia, alebo ak predávajúci nedodržal vopred dohodnuté podmienky. Vrátený tovar musí byť v pôvodnom stave, nepoužívaný, kompletný, neotvorený, originál zabalený. Pri vrátení tovaru je nutné uviesť variabilný symbol a dátum nákupu. Pokiaľ objednávateľ tovar obdržal a prevzal, zašle poistený tovar späť do nášho sídla firmy, kde predávajúci posúdi stav vráteného tovaru. Ak je vrátený tovar v inom než neporušenom stave je objednávateľ povinný nahradiť náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Predávajúci je povinný objednávateľovi vrátiť už zaplatenú kúpnu sumu, alebo jej časť najneskôr do 15 dní odo dňa prevzatia.
Oprávneným odstúpením objednávateľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť objednávateľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok. Náklady na vrátenie tovaru znáša objednávateľ. Objednávateľ prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho, s jeho reklamačným poriadkom a že s týmito súhlasí.


7.Ochrana osobných údajov

7.1 Prevádzkovateľ e-shopu : Marek Hadalský - HAD-SYSTEM  , Banícka 521/9 Prešov 08005,  ičo:36903701  dič : 1020006999

 

7.2 Prevádzkovateľ je oprávnený posielať osobné údaje, použitých v rámci nákupov na stránkach e-shopu, poskytovateľovy prepravných služieb : Slovenká pošta a s , Direct Parcel Distribution SK s.r.o.7.3 V zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov  Vás chceme informovať o tom, že zaregistrovaním sa na stránkach had-system.sk ,vyplnením a odoslaním  objednávky nám ako náš zákazník umožňujete, aby spoločnosť HAD-SYSTEM ako správca údajov evidovala, spracovala alebo použilia Vaše osobné údaje (meno, adresa, telefónne číslo, fax, e-mail), v súlade s týmto zákonom, na účely zasielania tovaru, ponukových listov a nákupných katalógov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Kedykoľvek môžete požiadať o vymazanie alebo úpravu Vami poskytnutých osobných údajov. Vaše údaje evidujeme po dobu 10 rokov. V prípade, že nastane zmena vo Vašich údajov, prosíme Vás, aby ste nám to oznámili!


Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 10.11.2012 platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak a nahrádzaju všetky predchádzajúce ustanovenia.Prevádzkovateľ stránky had-system.sk(predávajúci si vyhradzuje právo meniť tieto všeobecné obchodné podmienky bez pedchádzajúceho upozornenia.Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a inými súvisiacimi právnymi predpismi v znení neskorších predpisov.

 

Alternatívne riešenie mimosúdnych sporov

  1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na had-system@had-system.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
  2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.